Hoofdsponsor mannen

Hoofdsponsor vrouwen

Hoofdsponsor jongens

Hoofdsponsor meiden

Veilig Sportklimaat

FC Marlène is een vereniging met veel vrijwilligers. Zij vormen de basis van onze vereniging. Zonder hen hebben we geen bestaansrecht en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van trainingen en wedstrijden.

De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, (als ook daarbuiten) in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat seksuele intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we samen moeten optrekken om dit te voorkomen.

FC Marlène wil zorgen voor een veilige omgeving en een situatie scheppen waarin (jeugd-) leden zich kunnen ontwikkelen. Het opstellen van maatregelen om seksuele intimidatie te voorkomen hoort daarbij. We willen goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als een situatie zich toch voordoet.

Het uitgangspunt van FC Marlène is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, hebben we een korte procedure opgesteld voor de nieuwe vrijwilliger.

Op deze manier creëren we een club waar onze (jeugd-) leden en overige betrokkenen onbezorgd actief kunnen zijn en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Aannamebeleid

Als onderdeel van het aannamebeleid worden bij het werven en inzetten van vrijwilligers van FC Marlène de volgende stappen ingevoerd:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
  • De vrijwilliger dient de gedragscode tot zich te nemen en deze te ondertekenen;
  • Bij gecontracteerde medewerkers worden mogelijke referenties gecheckt;
  • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd;
  • Aan trainers en begeleiders van teams wordt gevraagd deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst voor de seizoensopening;
  • Bestuursleden, begeleiders en trainers van FC Marlène zijn of worden lid van de KNVB. Hiermee valt ieder van deze vrijwilligers onder het tuchtrecht van de KNVB.

Voor nadere informatie kunt u ook alvast kijken op www.nocnsf.nl/vog/veelgesteldevragen

Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenscontactpersoon is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor
iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag (denk
hierbij aan discriminatie, pesten, etc.) en hier met iemand over wil praten.

De Vertrouwenscontactpersoon is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen
heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de
sportvereniging.

De Vertrouwenscontactpersoon is er voor kinderen / sporters, ouders van kinderen /
sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc..

Jesca Willemsen is tijdelijk aangesteld als vertrouwenspersoon.
U kunt haar bereiken via algemenezaken@fcmarlene.nl